Rapport

RAPPORT WAT ZIJN DE VOORSCHRIFTEN?

De overheid legt scholen heel weinig regels op over de manier waarop ze leerlingen moeten beoordelen. Er zijn enkele basisregels maar zeker geen normen. De school of inrichtende macht moet leerlingen evalueren, maar bepaalt zelf hoe ze de kennis en vaardigheden van leerlingen test (bijvoorbeeld via toetsen, examens, observaties...) en op basis van welke criteria leerlingen slagen (bijvoorbeeld via een puntensysteem).

 De 'evaluatiedocumenten' waarop de klassenraad zich baseert om een leerling te beoordelen, zijn wel noodzakelijke verantwoordingsstukken, vooral voor de leerling en de ouders. Dat kan een rapport zijn, maar ook toetsen, examens, verslagen van gesprekken, observaties...

Ook de inspectie vraagt naar deze documenten, omdat zij noodzakelijke informatie bevatten over het bereiken van eindtermen of het realiseren van leerplannen.

Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs oordeelt de (delibererende) klassenraad zelfstandig of een leerling de doelen die in het leerplan zijn opgenomen of de eindtermen, heeft bereikt en bijgevolg een getuigschrift krijgt.

Die leerplannen zijn op advies van de inspectie door de regering goedgekeurd. De overheid bewaakt dus of de school 'slaagt' in haar inspanningen en resultaten. Als dat het geval is, wordt de school in staat geacht te oordelen of een leerling 'slaagt'. De wet zegt dus niet of leerkrachten maandelijks, driemaandelijks … een rapport moeten uitdelen aan hun leerlingen. Dat behoort tot het pedagogische project van hun school. De manier waarop leerkrachten een rapport opstellen, weerspiegelt hun pedagogische visie en die van hun school.

VISIE VAN DE SCHOOL ROND RAPPORTEREN  EN EVALUEREN

Visie rapporteren en evalueren

BIJKOMENDE INFORMATIE BIJ HET RAPPORT

TOELICHTING BIJ HET RAPPORT