Oudercontacten

Van zodra een leerkracht het nodig acht de ouders te spreken, worden zij schriftelijk en/of telefonisch gecontacteerd.

Uiteraard geldt dit evenzeer voor de ouders wanneer zij de leerkracht(en) en/of de directeur wensen te spreken.

Het eerste rapport en de twee  grote  semesterrapporten  worden telkens gevolgd door een individueel oudercontact. Het CLB is hierop aanwezig en te contacteren, bij voorbaat na afspraak. Uitnodigingen omtrent oudercontactavonden worden tijdig meegegeven. 
Voor de oudercontacten worden de ouders in de klaslokalen ontvangen.

De data van de oudercontacten voor de kleuter- en lagere afdeling van Laarne en Kalken worden meegegeven via de schoolkalender.

In de loop van het schooljaar gaat i.s.m. het CLB een infoavond i.v.m. de overgang van het zesde leerjaar naar het voortgezet onderwijs door. Op het einde van het schooljaar vindt er in beide scholen  een contactavond i.v.m. de overgang van de derde kleuterklas  naar het eerste leerjaar plaats.