Zorg op school

1. Algemene informatie:

Onze zorgvisie is gebaseerd op HGW (het HandelingsGericht Werken) en het M-decreet!

Zorg voor ieder kind is belangrijk!

Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas.

Daarom streven wij als school en als scholengemeenschap naar een zorgvisie op het niveau van de scholengemeenschap, de school, de klas, de leerkracht en de leerling.

Wij gaan voor een brede basiszorg met oog voor het totale kind, omdat iedereen anders is en andere noden/behoeften heeft. Ieder kind moet zich goed voelen op school en heeft het recht op de tijd en de ruimte die hij nodig heeft om zijn leertraject af te werken.

· We gaan op een positieve manier aan de slag, zodat het kind alle aangereikte kansen kan benutten.

·  Wij geloven in de groei van ieder kind en staan open om tegemoet te komen aan hun ontwikkelingsproces.

· Wij gaan doelgericht en ervaringsgericht aan de slag, om via de talenten van ieder kind het leren te stimuleren.

· Wij streven naar een samenwerking met de ouders en externen, opdat het kind kan uitgroeien tot een talentvolle volwassene.

zorg in de klas
Klik om te vergroten
    
FOTO 3
Klik om te vergroten

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig. Zij werkt zowel op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van het kind.
Ze observeert, organiseert MDO’s, neemt contact op met CLB en externe helpverleners, overlegt met de leerkrachten, ze neemt niet-methodegebonden toetsen af en brengt verslag uit bij de directeur.

Ze is de brugfiguur en slaat een brug tussen ouders, kinderen, school, en eventuele externe instanties. Ze zorgt, samen met het zorgteam, voor een laagdrempelige school waar contacten met ouders schering en inslag zijn. Wie vragen heeft, moet zich vrij voelen deze te stellen. De brugfiguur ondersteunt ouders bij het leggen van contacten naar leerkrachten toe, directeur, CLB-medewerkers, revalidatiecentra….

Klasleerkracht

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

Klik hier om het filmpje rond klasdifferentiatie te zien in onze kleuterschool.

SES-leerkracht = zorgleerkracht

SES staat voor sociaal economische status. De SES-leerkracht biedt kinderen extra ondersteuning. Dit kan individueel, in kleine groepjes of gewoon binnen de klas. Het is het zorgteam dat beslist of een kind al dan niet extra begeleiding krijgt. U kan de SES-leerkracht steeds aanspreken op een oudercontact.

Intern en extern zorgteam

Het intern zorgteam bestaat uit: de klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator , de SES-leerkracht en dit is het meldpunt voor eventuele problemen. De melding gebeurt meestal door de klasleerkracht, maar kan even goed door de ouders gebeuren.
In een extern zorgteam zitten de klasleerkracht, de directie, de SES-leerkracht, de zorgcoördinator, CLB-medewerkers en eventueel externe begeleiders samen om de oorzaak van een bepaald probleem te vinden bij een kind. We zoeken naar oplossingen, we begeleiden acties, schakelen ev. een medewerker in van het ICLB voor verder onderzoek.
Dit alles wordt neergeschreven en opgevolgd via het procesgericht kindvolgsysteem BROEKX. Per kind wordt een dossier geopend en ingevuld door de klasleerkracht en zorgteam. Minstens drie keer per jaar  komt het multidisciplinair team samen om elke klas uitvoerig te bespreken.
Op deze manier trachten we het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Hierin worden de ouders eveneens betrokken, deze worden uitgenodigd tot een gesprek aangaande de problemen van hun kind.

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning die leerlingen bij ons op school krijgen, kan heel wat verschillende zaken inhouden: naast de begeleiding door de SES-leerkracht kunnen er bijkomende maatregelen worden genomen voor kinderen met een leerbehoeften.

CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen:

  1. leren en studeren (leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, studiehouding,…)
  2. schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen,…)
  3. psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen,…)
  4. preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, gezondheidsvoorlichting, medische onderzoeken,…

Opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders, de school of de leerling. Informatie wordt op een vertrouwelijkemanier behandeld.

Meer info over het CLB vinden jullie bij het luikje CLB.

2. Zorgvisie:

· Zorgvisie op niveau van de scholengemeenschap: klik hier.

· Zorgvisie op niveau van de school: klik hier.

3. Aanvullende informatie voor ouders:

* CLB - standpunt classificerende diagnostiek

* Standpunt CLB IQ-bepaling i.f.v. logo

* Visie zittenblijven OVSG

Schoolvisie zittenblijven

* M-decreet

* Klaar voor redelijke aanpassingen

* Infobrochure hoogbegaafdheid